Regulamin

Regulamin Serwisu HaloNiania

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego HaloNiania (dalej Serwis) znajdującego się pod adresem domenowym haloniania.com jest spółka cywilna HaloNiania Aleksandra Helbich, Magdalena Nieżurawska spółka cywilna z siedzibą w Toruniu (87-100),  NIP:9562337407, REGON:380761799, zwana dalej HaloNiania posiada następujący adres elektroniczny: info@haloniania.com.

 2. Treść (w szczególności wygląd i układ) Serwisu podlega ochronie jako przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Nazwa HaloNiania oraz oznaczenia (znaki graficzne) zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z późn. zm. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie, jak również modyfikowanie wskazanych powyżej materiałów nie jest możliwe.

 3. HaloNiania udostępnia nieodpłatnie niniejszy Regulamin Użytkownikowi przed dokonaniem zamówienia.

 4. Serwis HaloNiania oferuje zainteresowanym Użytkownikom odpłatne usługi zgodnie z aktualną ofertą oraz cennikiem zamieszczonymi w Serwisie. Zamówienie usługi odbywa się poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 5. Usługodawcą odpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu HaloNiania jest spółka cywilna HaloNiania Aleksandra Helbich, Magdalena Nieżurawskaz siedzibą w Toruniu (87-100), NIP:9562337407 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Usługi odpłatne w Serwisie świadczone są na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika i potwierdzonego przez HaloNiania. Dokonywanie zamówienia jest możliwe w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Usługi świadczone są zgodnie z cennikiem oraz wybraną opcją. Realizacja usługi odpłatnej możliwa jest nie wcześniej niż po 6 godzinach od momentu złożenia zamówienia. Opłata za usługę dokonywana jest bezpośrednio przed jej wykonaniem w formie gotówkowej lub przelewem na konto firmy. Faktura za odpłatną usługę przesyłana jest do Użytkownika drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.

 7. W procesie zamawiania usług odpłatnych pobierane są dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu) zgodnie z formularzem danego zamówienia. Dane te mogą być potwierdzane w ramach weryfikacji przez HaloNiania i przetwarzane w celu realizacji usługi oraz obsługi płatności przez usługodawców wskazanych w pkt. 5. Dane Użytkownika nie są udostępniane innym podmiotom prócz usługodawców wskazanych w pkt 5.

 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się HaloNiania, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu obejmują posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej umożliwiającej obsługę skryptu Java oraz dostęp do Internetu.

 9. Użytkownik dokonując zamówienia usług odpłatnych, które są oferowane za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez HaloNiania dla celów związanych z realizacją i obsługą płatności zamawianych usług odpłatnych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest HaloNiania. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe HaloNiania zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia. HaloNiania jako administrator danych osobowych Użytkowników, dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

 10. HaloNiania dołoży należytej staranności w celu realizacji usług na rzecz Użytkowników.

 11. Użytkownik dokonując zamówienia usługi odpłatnej w ramach Serwisu oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ewentualną weryfikację prawdziwości przekazanych przeze siebie informacji przez HaloNiania.

 12. Użytkownikowi, który dokonał zamówienia usługi odpłatnej za pośrednictwem Serwisu przysługuje reklamacja w zakresie realizacji tejże usługi odpłatnej. Reklamacje rozpatruje HaloNiania. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@haloniania.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem. HaloNiania ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego. Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 7 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

 13. Użytkownik będący konsumentem, składając zamówienie określone w pkt. 4 Regulaminu, oświadcza, iż jako korzystającemu z usług odpłatnych określonych uprzednio przez Użytkownika i związanych z jego osobą - nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - za wyjątkiem sytuacji określonej w pkt.14 Regulaminu.

 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia w ciągu 6 godzin od momentu jego złożenia. Po upływie 6 godzin Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów realizacji zamówienia usługi naliczonych za 1 godzinę według stawki obowiązującej dla danego zamówienia zgodnie z cennikiem dostępnym w ramach Serwisu.

 15. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 16. HaloNiania zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu HaloNiania zamieści stosowną informację w Serwisie. Dla usług odpłatnych zamówionych przed zmianą Regulaminu wiążące dla Użytkownika i HaloNiania są postanowienia dotychczasowej treści Regulaminu.

 17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności – oprócz aktów normatywnych wskazanych w treści poprzedzającej Regulaminu – zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 18. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usług HaloNiania w ramach Serwisu podlegają kognicji sądów polskich. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usług HaloNiania będą rozstrzygane przez:

  1. w przypadku Użytkowników będącym konsumentami przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów postępowania cywilnego;

  2. w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami przez sąd powszechny właściwy dla siedziby HaloNiania.

 19. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Serwisu, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: info@haloniania.com

 20. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu w zakładce Regulamin.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, wyjaśnia i informuje użytkowników serwisów Halo Niania na jakich zasadach dane przekazywane przez Użytkowników serwisów na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez HaloNiania Spółka Cywilna z siedzibą w Toruniu, NIP:9562337407.

I Definicje:

Administrator – HaloNiania s.c., który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Pliki cookies – (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika za pomocą których Użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu.

Zewnętrzne cookies – pliki Cookiem zamieszczane w serwisach przez podmioty trzecie, umieszczane w serwisach w związku z wyświetlanymi reklamami, które mogą być odczytywane w przeglądarkach Użytkowników przez te podmioty.

Serwis – strony internetowe i serwisy Administratora.

Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

Użytkownik – użytkownik korzystający z Serwisu.

II. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w celu:

 •     Przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji Użytkowników oraz sposobu korzystania ze strony internetowej i aplikacji Administratora. Analiza statystyk jest anonimowa;

 •     Dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, zapamiętywanie ustawień Użytkownika dotyczących układ strony rozmiaru tekstu, preferencji kolorów;

 •     Umożliwienia logowania do serwisu oraz pokazywanie Użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie;

 •     Usprawnienia działania strony za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów;

 •     Wymiany informacji z naszymi partnerami w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów;

 •     Mierzenia skuteczności zamieszczanych reklam.

Pliki cookies stosowane w serwisach HaloNiania są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Urządzenie końcowe.

III. Zarządzanie plikami cookies:

Plikami cookies stosowanymi na stronach HaloNiania można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. (W przeglądarce Internet Explorer cookies można wyłączyć tę funkcję wykorzystując ustawienia – NARZĘDZA – OPCJE INTERNETOWE – PRYWATNOŚĆ – ZABLOKUJ WSZYSTKIE CIASTECZKA. W przeglądarce Firefox przez modyfikacje ustawień – NARZĘDZIA – OPCJE – PRYWATNOŚĆ). Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te mogą Państwo usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami 2cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez HaloNiania. Stosowanie plików 2cookies jest bowiem niezbędne do dostarczenia usługi w przyjętym modelu biznesowym. W przypadku serwisów HaloNiania na takich urządzeniach jak komputer, urządzenia mobilne i inne platformy, akceptacja stosowania plików c2ookies jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia dostarczenia usługi.

IV. Rodzaje plików Cookies:

Pliki cookies używane przez HaloNiania zostały podzielone na kategorie: sesyjne pliki cookies oraz trwałe pliki cookies, zewnętrzne pliki cookies.

Sesyjne pliki cookies to niezbędne pliki, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Po zakończeniu danej sesji informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Zewnętrzne pliki cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like' czyk 'Share'. Zewnętrzne pliki cookies stosowane przez HaloNiania służą do połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych Użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych jak również do dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować Użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze do momentu ich skasowania. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam.

V. Dostęp do danych osobowych:

Użytkownikom udostępniającym dane osobowe Administratorowi, Administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku Serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam Użytkownik, w przypadku gdy nie została udostępniona taka forma, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres podany poniżej.

Pliki cookies w ramach serwisów HaloNiania Spółka Cywilna z siedzibą w Toruniu, NIP:9562337407.

Dowiedz się więcej o tym, jak działają ciasteczka i sprawdź, do czego służą. Odwiedź stronę Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl.